Στις ευρωπαϊκές Ρυθμιστικές Αρχές που συγκροτούν την Επιτροπή NEMO, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ο ΛΑΓΗΕ, εστάλη το «σχέδιο MCO» (Market Coupling Operator Plan).

Το «σχέδιο MCO» αναφέρει λεπτομερώς τους κανόνες διακυβέρνησης και συνεργασίας μεταξύ των NEMOs και σκιαγραφεί τη σχέση τους με τρίτους. Το εν λόγω «σχέδιο» ορίζει επίσης τη μετάβαση από την τρέχουσα ημερήσια (day-ahead) και ενδοημερήσια (intraday) σύζευξη των αγορών σε single day-ahead και intraday, που θα αποτελέσουν τον ακρογωνιαίο λίθο του ευρωπαϊκού μοντέλου Target Model.

Μέσα στους επόμενους μήνες, οι ΡΑΕ από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ (πλην της Κύπρου και της Μάλτας) θα επανεξετάσουν την εν λόγω πρόταση, ενώ μετά την έγκριση «Σχεδίου MCO», οι NEMOs θα έχουν ένα διάστημα 12 μηνών για να προβούν στην εφαρμογή του.

Υπενθυμίζεται ότι, στα τέλη του 2015, ο ΛΑΓΗΕ ορίστηκε με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως «Ορισθείς Διαχειριστής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (Νominated Εlectricity Μarket Οperator/ ΝΕΜΟ), για την εκτέλεση της ενιαίας σύζευξης επόμενης ημέρας και ενιαίας ενδοημερήσιας σύζευξης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222 «σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης».

Ο ρόλος των ΝΕΜΟ είναι να δρουν ως λειτουργοί της αγοράς σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Μεταξύ άλλων θα λαμβάνουν εντολές από τους συμμετέχοντες στην αγορά, θα έχουν τη συνολική ευθύνη για την αντιστοίχιση και κατανομή των παραγγελιών σύμφωνα με το καθεστώς σύζευξης των αγορών, και θα δημοσιεύουν τις τιμές. Επιπροσθέτως, θα λειτουργούν ως κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι για την εκκαθάριση και το διακανονισμό των συναλλαγών ενέργειας που προκύπτουν τόσο από η λειτουργία της ημερήσιας αγοράς όσο και στο πλαίσιο της σύζευξης.

www.energypress.gr